Bildiri Yazılışında Uyulacak Kurallar

ELGİNKAN VAKFI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI KURULTAYI

BİLDİRİLERİN YAZILIŞINDA UYULACAK KURALLAR İLE

KAYNAK GÖSTERME VE KAYNAKÇA HAZIRLAMA İLKELERİ

 

Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı’na gönderilecek bildirilerin tam metinlerinin yazılışında uyulacak kurallar aşağıda belirtilmiştir. Kaynakça, künye düzeni, gönderme ve alıntıların verilişinde ise APA ilkeleri benimsenmiştir.

Bu kural ve ilkelere uymadan yazılan bildiriler bilimsel incelemeye alınmadan reddedilecektir.

Yazım Kuralları

Bildiri metinleri Times New Roman yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığında yazılarak hazırlanmalıdır.

Bildiri başlığı, sayfaya ortalanmış, 12 punto büyüklüğünde, kalın, büyük harfler kullanılarak yazılmalıdır. Başlık, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın uzunluğu on iki sözcüğü geçmemelidir. Başlıkların bildirinin içeriğini ve konu alanını yansıtması gerekir. 

Bildiri sahibinin adı ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadı ise tamamı büyük harf olmak üzere 10 punto ve ortalanmış olarak başlığın altında verilmelidir.
Bildiri sahibinin unvanıyla birlikte bağlı olduğu üniversitesi, kurumu ve e-posta adresi dipnotta gösterilecektir. Bunun için soyadının hemen sonuna * dipnot işareti konulacak, dipnotun başında yine * işaretinin ardından bilgiler 9 punto olarak sıralanacaktır. Örnek: 

*Prof. Dr., Üniversitesi, Fakültesi, Bölümü, adisoyadi@universitesi.edu.tr 

Bildirinin başında yaklaşık 300 sözcükten oluşan özet bulunmalıdır. Özetin altında en az üç ve en fazla beş anahtar sözcük bulunmalıdır. Özet ve anahtar sözcükler 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır. 

Bölümler ve Alt Bölümler Birinci düzey ana başlıklar 11 punto, kalın ve düz olmalıdır. Çalışmanın konusu, giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, yorum/tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. İkinci düzey alt başlıklar 10 punto, kalın ve eğik; üçüncü düzey alt başlıklar 10 punto ve eğik; dördüncü düzey alt başlıklar 10 punto, eğik ve bir sekme içeriden başlamalıdır. Her düzey başlıkta kelimelerin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.

Dipnot ve Kaynakça Kaynaklar APA (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Yazılarda dipnot verilmesi gerektiğinde, açıklamalar metin içinde numara verilerek sayfa sonunda belirtilmelidir. Dipnotlar 8 punto, Kaynakça kısmındaki kaynaklar 9 punto olmalıdır.

Şekiller Şekil yazısı şeklin altında ve eğer metnin içinde birden fazla şekil yer alıyorsa numaralı olarak verilmelidir. Şekil yazısının ilk kelimesinin ilk harfi büyük, diğer kelimeleri küçük olarak yazıldıktan sonra eğer şekil bir başka kaynaktan alınmış ise alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılmalıdır.

Tablolar Tablolar metin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak verilmeli, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir. Tabloların sağına veya soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablolar sadece Word programındaki Tablo menüsünden faydalanılarak yapılmalıdır. Tablo başlığı ve içeriği Calibri 9-10 punto büyüklüğünde olmalı ve tek satır hâlinde düzenlenmelidir. 

Kaynak Gösterme ve Kaynakça Hazırlama

Genel Kurallar 

 • Yazar sayısı altıdan fazlaysa ilk altı yazarın adları künyede verilir, altıncı yazardan sonra “ve diğerleri” ifadesi kullanılır.
 • Kaynağın yayın tarihi bulunmuyorsa en son telif hakkı tarihi verilir. Tarih bilgisi hiçbir şekilde bulunamıyorsa “tarih yok” anlamına gelen “t.y.” kısaltması kullanılır.
 • Yayıma hazırlayan kişinin adından sonra hazırlayan(lar) yerine (Haz.), editör(ler) yerine ise (Ed.) kısaltması kullanılır.
 • Dergi ve kitap adları kısaltılmadan açık bir biçimde eğik olarak yazılır.
 • Bildiri kitapları kitap gibi, bildiri kitabından alınan her bildiri de kitap bölümü gibi belirtilir.
 • Temel başvuru kaynaklarının (ansiklopedi, sözlük, biyografi vb.) belli bir kısmından yararlanılan bilgi kitap içinde bir bölüm gibi aktarılır.
 • Temel başvuru kaynaklarında maddelerin yazarı belli değilse madde adından giriş yapılır.
 • Makale, kitap içinde yayın, bildiri, madde adları tırnak içinde yazılır.
 • Tezlerde tezin adından sonra “Yüksek lisans tezi”, “Doktora tezi” ya da “Sanatta yeterlik tezi” ifadeleri kullanılır. Derecenin verildiği üniversitenin adı ve yeri belirtilir.
 • Yasa ve yönetmeliklerin kaynak gösterilmesi durumunda künye girişi yasanın adıyla yapılır. Yasanın adından sonra ayraç içinde yasanın kabul tarihi (sadece yıl olarak), künye sonunda ise yasanın yayımlandığı kaynağın tarihi (gün, ay, yıl olarak) belirtilir.
 • Elektronik kaynaklarda temel bilgilerin yanı sıra erişim tarihi ve erişim adresi bilgileri de verilir. Elektronik kaynaklarda son güncelleme tarihi yayın tarihi olarak alınır.
 • Mektup, e-ileti, telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmelerin kaynakçaya eklenmesi gerekmez, görüşmelere metin içinde gönderme yapılır.

 

KAYNAK GÖSTERME KILAVUZU

(Yazar, editör, çevirmen vb. soyadları tam olarak, adların ilk harfi yazılarak belirtilecektir.)

 

KİTAP

Tek Yazarlı Kitap

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayımlandığı şehir: Yayınevi.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Akalın, Ş. H. (2017). Geçmişten Günümüze Türk Sözlükçülüğü. İstanbul: Elginkan Vakfı

(Akalın, 2017, s.12)

 

Çok Yazarlı Kitap

Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A. ve diğerleri. (Yayın Yılı). Kitap adı. Yayımlandığı şehir: Yayınevi.

Metin içinde ilk gönderme: (Soyadı, Soyadı, Soyadı, Soyadı, Soyadı ve Soyadı, Yıl, s.00)

Metin içinde ikinci ve sonraki göndermeler: (İlk Soyadı ve diğerleri, Yıl, s.00)

Örnek:

Erdoğan, N., Şenyurt, O., Dökmeci, V. (2016). Tarihsel Süreç İçinde Bankalar Caddesi (Voyvoda Caddesi) ve Günümüzdeki Yapıları. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Vakfı Yayınları.

(Erdoğan, Şenyurt ve Dökmeci, 2016, s.43)

 

Çeviri Kitap 

Yazar, A. (Yayın Yılı). Kitap adı (A. Soyadı, Çev.). Yayımlandığı şehir: Yayınevi. (Kaynak yapıtın yayın yılı).

Metin içinde gönderme: (Soyadı ve Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Lehrer, J. (2009). Proust Bir Sinirbilimciydi. (F. B. Aydar, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. (2007).

 

Kitap İçinde Yayın (Bölüm veya Makale)

Yazar, A. (Yayın Yılı). “Yayın adı”. Editör (Haz./Ed.) Soyadı A. Kitap adı. (Kaynağın sayfa sayıları s.00-00). Yayımlandığı şehir: Yayınevi.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Kerman, Z. (2012). “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Servet-i Fünuncular”. Ed. Yetiş K. Edebiyatımızın Zirvesinden Üç İsim Namık Kemal - Ahmet Hamdi Tanpınar - Kemal Tahir. (s.203-210). İstanbul: Elginkan Vakfı.

(Kerman, 2012, s.208)

  

DERGİ MAKALESİ

Tek Yazarlı Makale

Yazar, A. (Yayın Yılı). “Makale adı”. Dergi Adı, Cilt (sayı), sayfa sayıları (s.00-00).

Gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Enginün, İ. (2003). “Atatürk’ün Bir Mektubu”. Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, LXXXV (616), (s.350-352).

(Enginün, 2003, s.351)

 

Çok Yazarlı Makale

Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A., Soyadı, A. ve diğerleri. (Yayın Yılı). “Makale Adı”. Dergi adı, cilt (sayı), sayfa sayıları s.00-00.

İlk gönderme: (Soyadı, Soyadı, Soyadı, Soyadı, Soyadı ve diğerleri, Yıl, s.00).

İkinci ve sonraki göndermeler: (Soyadı ve diğerleri, Yıl, s.00)

Örnek:

Akaslan, D., Ernst, F. B., Sarıışık, G. – Erdoğan, S. (2018). “Sanal Gerçeklik Uygulamaları İçin Araştırma ve Eğitim Olanakları”. Turkish Studies, 10 (16), (s.1-20)

(Akaslan, Ernst, Sarıışık ve diğerleri, 2018, s.12)

(Akaslan ve diğerleri, 2018, s.14)

  

BİLDİRİ

Tam Metni Yayımlanmış Bildiri

Yazar Soyadı, A. (Yayın Yılı). “Bildiri Adı”. Editör (Ed.) Soyadı A. Kitap adı (sayfa numaraları). Yayımlandığı şehir: Yayınevi.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Tezcan, N. (2016). “Divan Edebiyatı Estetiğinde Patrona Hitap”. Ed. Yetiş K. Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı (513-524). İstanbul: Elginkan Vakfı.

(Tezcan, 2016, s.518)

 

Yayımlanmamış Bildiri

Soyadı, A. (Yıl). “Bildiri adı”. Toplantı Adı, Toplantı Yeri’nde sunulan bildiri.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl)

Örnek:

Akalın, Ş. H. (2018). “Türk Sözlükçülüğünde Tanımlama ve Türkçe Sözlük”. IV. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, İnkumu’nda sunulan bildiri.

(Akalın, 2018)

 

TEMEL BAŞVURU KAYNAKLARI, RAPOR ve TEZ

Sözlük

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Yapıt adı. Yayımlandığı şehir: Yayınevi.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl)

Örnek:

Ayverdi, İ., Topaloğlu, A. (2007). Türkçe Sözlük. İstanbul: Kubbealtı İktisadi İşletmesi.

(Ayverdi, Topaloğlu, 2007, s.363)

 

Ansiklopedi Maddesi

Soyadı, A. (Yayın Yılı). “Madde Adı”. Ansiklopedi adı (cilt, sayfalar). Yayımlandığı şehir: Yayınevi.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Korkmaz, Z. (2002). “Atatürk ve Dil Devrimi”. Türkler (XVIII, 54-64). Ankara: Yeni Türkiye.

(Korkmaz, 2002, 56)

 

Tez

Soyadı, A. (Yayın Yılı). Tez adı. Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi, Üniversite Adı, Yer.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Yalçın, S. D. (1998). XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatında Popüler Roman. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

(Yalçın, 1998, s.348)

  

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

Makale

Soyadı, A. (Yayın yılı). “Makale başlığı”. Dergi Adı, cilt, sayı, sayfa numaraları. gg.aa.yyyy tarihinde  http://www.aaaa.edu.tr ağ adresinden erişildi.

Metin içinde gönderme: (Soyadı, Yıl, s.00)

Örnek:

Türkmenoğlu, T. M. (2016). “Ahmed Vefik Paşa’nın Lehce-i Osmânî Adlı Sözlüğünde /ė/ Ünlüsü”. STAD Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi, II, 4, s.47-56. 28.12.2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/409559 ağ adresinden erişildi.

 

Anonim Ağ Sayfası

Kaynak sayfanın adı. (gg.aa.yyyy). gg.aa.yyyy tarihinde http://ağ adresinden erişildi.

Metin içinde gönderme: (Kaynağın adı, gg.aa.yyyy)

Örnek:

Yayın Tarama Bulgularını Değerlendirme. (25.12.2018). 28.12.2018 tarihinde http://tdk.org.tr/ adresinden erişildi.

(Yayın Tarama Bulgularını Değerlendirme, 25.12.2018)